ناهید یا زُهره در سامانه خورشیدی میان دو سیازه زمین و تیر شسته است! زهره نزدیکترین سیاره به کره زمین است. زهره درخشان است و می توان آن را از زمین دید.  زُهره داغترین سیاره سامانه خورشیدی است (بیش از 450 درجه سانتیگراد داغ است که می تواند سرب را آب کند.).  سامانه خورشیدی دارای هشت سیاره است به نامهای تیر، زهره یا ناهید، زمین، بهرام مریخ)، هُرمُز (مشتری)، کیوان(زحل)، اَهوره ( اروانوس)  و نپتون.
ایرانیان باستان این سیاره را با آناهیتا( آناهید یا ناهید) ایزد باروری و آبها مرتبط می دانستند.

 گذر زهره از برابر خورشید
 گذر سیاره زهره از برابر خورشید امروز از سوی مردم جهان دیده شد. ستاره زهره یک صدو پنج سال دیگر از برابر خورشید خواهد گذشت. چهار شنبه 17 خرداد 1391

 
 
 
 

 

     

"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  کاربران پایگاه "بازاریاب"، خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات ارائه شده و دریافتی، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاریاب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.  بازاریابو "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود نگاه میدارد.. پایگاه اطلاع رسانی طراحی شده از سوی ما در مالکیت بازاریاب و londonmagnet.com باقی خواهد مان. نگاره، نماد، متن های ابتکاری آگهی - تبلیغاتی و دیگر کارهای هنری در مالکیت کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما، بازاریاب و londonmagnet.com بو Artistc Web and Graphic Design خواهد ماند و هرگونه نسخه برداری و دگرگونی و تعدیل آنها نیز مجاز نمی باشد.

Copyright © 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به   بازاریاب می باشد 
 
© ایران راهنما  1376  -  1390   همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد