نام كسب نشاني شماره تلفن  
آموزش زبان فارسی        
 آموزش زبان فارسی
در دانشگاه لندن
SOAS Language Centre
Persian Language
 

School of Oriental & African Studies, University of London, Thornhaugh Street, Russell Square, London WC1H 0XG

تلفن: 02078984888    
آموزش زبان فارسي Highgate Wood School-
Montenotte Road
London N8 8RN
تلفن: 02083407575      
آموزش زبان فارسی

78 Eden Street,
Kingston Upon Thames
London KT1 1DJ
 

تلفن: 02082413833  
نقشه و  شماره اتوبوسها
   
         
         
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

Copyright © 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به   بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376  -  1390   همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد