نام كسب نشاني شماره تلفن  
خوار و بار فروشی        
خوار و بار فروشي - كسري 646 Kingsbury Road- London- NW9 9HN تلفن: 02082040201    
خوار و بار فروشي
سايه
46 Belsize Road-
London- NW6
تلفن: 02076256845     
خوار و بار فروشي
سيب
132 Ewell Road-
Surbiton-
Surrey- KT6-6HE
تلفن: 02083992832     
خوار و بارفروشي - بيژن 473 Finchley Road London NW3 6HB تلفن: 02074352370    
خوار و بارفروشي - مازندران 201 Uxbridge Road- London West Ealing W13 تلفن: 02088405912    
خوار وبارفروشي - خزر 30 Vivian Ave. Hendon Central London NW4 3XP تلفن: 82028022 - 020    
خواروبار فروشي - آلما 151-153 Bollards Lane- Finchley Central- London N3 11J تلفن: 02083493414    
خواروبار فروشي - سهند 74 Ballards Lane-
 Finchley Central
 London- N3
تلفن: 02083433279    
خواروبار فروشي - فرديس Super Fardis- 2 Manor Prade- Sheepcote Road- Harrow- London- H1A 2JN تلفن: 02088616187    
خواروبار فروشي منصور 29 Watling Ave- Edgware Middlesex- HA8 OLF تلفن: 02089525637    
خواروبار فروشي منصور
گوشت حلال
 AlMansoor
87 Station Road- North Harrow HA2 7SW
تلفن: 02088635251    
خواروبارفروشي - انزلي 1063 Finchley Road- Temple Fortune- London NW11 تلفن: 84581221 - 020    
خواروبارفروشي - خيام 149 Seymour Place- London W1H تلفن: 72583637 - 020    
خواروبارفروشي - زمان 347 Kensington High Street London W8 تلفن: 76038909 - 020    
خواروبارفروشي - زمزم Neasden Shopping Centre- 296 Neasden Lane- London NW10 تلفن: 84524004 - 020    
خواروبارفروشي - مرغوب 6 Uxbridge Road- London W3 تلفن: 87492711 - 020    
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد