نام كسب نشاني شماره تلفن  
ساختمانی
 
ساخت، نوسازی و بهینه سازی
     

شرکت مهندسی ساختمان   ADMC 
شرکت ثبت شده

ADMC Architecture
7 Ridge Hill, London NW11, 8PN
تلفن: 02089228825  صفحه اختصاصی  
ساختماني - برق كاري-   تلفن: 02073949455    
ساختماني - خدمات ساختماني آريا   تلفن: 02089022150    
ساختماني - خدمات محسن
كليه كارهاي خرده كاري منزل
  تلفن: 02088649044    
ساختماني - خرده كاري منزل   تلفن: 02073283952    
ساختماني - كليه خدمات ساختماني Apple Wood- Talbot House Business Centre
15C Imperial Drive- Rayners Lane- Harrow- HA2 7HH
تلفن: 02088414477    
ساختماني - لوله كشي دقيق   تلفن همراه: 07903960884    
ساختماني
اجراي كليه خدمات ساختماني
  تلفن: 02085661600    
تزئينات داخلي  آشپزخانه، در و پنجره  Research House- Fraser Road- UB6  7AQ تلفن: 08009961617     
تزئينات و معماري
داخلي ( ويژه نصب آشپزخانه و حمام)
3 Grove Park
London - NW9 0LA
تلفن: 02082042722     
         
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد