نام كسب نشاني شماره تلفن  
بنگاه سیر و سفر        
سیر و سفر - بنگاه مسافرتي آريا Arya Travel- Vicrage House- 58 - 60 Kensington Church Street- London- W8 4DB تلفن: 02079382271    
سیر و سفر- بنگاه مسافرتي شيراز Shiraz Travel- 235-237 Vauxhall Bridge Road- London SW1V 1EJ تلفن: 02079630965  
بنگاه مسافتری کوروش بزرگ  (  در برایتون ) CTG TRAVEL
First Floor, 117-119 Victoria Road,
Ports lade
Brighton  BN411XD
تلفن: 01273422555 info@ctgtravel.co.uk  

سیر و سفر  -  بنگاه مسافرتي
 

IKB Travel & Tours-
230 Edgware Road-
London- W2 1DW
تلفن: 02077248455     
بنگاه هواپیمایی سفیر Safir Travel ltd
1 Pennine Parade,
London NW2 1NT
تلفن: 02071128517     
بنگاه هواپیمایی اروپا ( با داشتن نمایندگی هُما  ) Europa Travel
177-179 Hammersmith Road
London W6 8BS
تلفن: 02087418000   
         
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2015-2011BAZARYAB بازاریاب   1394  -1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد