نام كسب نشاني شماره تلفن  
قالی، گلیم و گبه    
قالی فروشی ساسانیان Sasanian Persian
Rugs 6 The Triangle, Cobden Avenue Bitterne Park, Southampton Hants. SO18 1FZ
تلفن: 02380558054  
       
       
       
       
       
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2013 BAZARYAB بازاریاب1392-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1392همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد