نام كسب نشاني شماره تلفن  
ماهواره و بشقاب        
ماهواره - پارس در لندن Pars Sat Co. 213A Woodhouse Road- London N12 9AY تلفن: 83688132 - 020    
ماهواره - پارس در منچستر 526 Wilmslow Road- Didsdubury- Manchester ESTER MM204BT تلفن: 4458280 - 0161    
ماهواره - خدمات ماهواره اي پرشيا NEW TEC- 137 Middleton Road- London- N22 8NG تلفن: 02089333111    
         
ماهواره
خدمات ماهواره اي پارس
Pars Sky Sat Co- 213A Wood House Road- North Finchley- N12 تلفن: 02083688132    
ماهواره نصب 'گيرنده  شبكه هاي
  تلويزيوني
مينا
  نمابر: 02077882917     
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد