نام كسب نشاني شماره تلفن  
کتابخانه  و کتاب فروشی        
کتابخانه دانشگاه سواس Archives and Special Collections
SOAS Library
Thornhaugh Street
Russell Square
London WC1H 0XG
تلفن: 02078984180

 

Email: docenquiry@soas.ac.uk
 Fax: +44 (0)20 7898 4189

نزدیک ترین ایستگاه قطار
Russell Square
بر روی خط
Piccadilly

 
کتابخانه پژوهشها ایرانی
در غرب لندن
Library of Iranian Studies
The Woodlands Hall Crown Street, London W3 8SA
تلفن: 02089936384 اتوبوسهای شماره 207  و 607
نزدیک ترین ایستگاه قطار

Acton Town
بر روی خط های
Piccadilly
و District
 
کتابخانه عمومی محله گولدرزگرین
بخش کتابهای ایرانی به زبان فارسی
Golders Green Library
164 Golders Green Road
London NW11 8HE
تلفن: 02083592060

اتوبوسهای شماره
 82 - 102 - 210 و 460
نزدیک ترین ایستگاه قطار

Golders Green
بر روی خط
Northern

 
كتابفروشي - شهر قصه Swiss Cottage تلفن: 02077227799    
كتابفروشي - خانه كتاب 157 North End Road- London W14 9NH تلفن: 02076036936    
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد