نام كسب نشاني شماره تلفن  
پخش مواد خوراکی غذایی        
غذايي - فراورده هاي غذايي ايراني تي - ام T.M. General Iranian Foods       9-7 Park Royal Road- London NW10 7LQ تلفن: 89617940 020    
غذايي - مواد غذايي ماهان 21A Dragor Road- London NW10 6JN تلفن:89630012  020    
غذايي
شركت مواد غذايي ماهان
190 Acton Lane-
London NW10 7NH
تلفن: 02089630012      
غذايي
صنايع غذايي پگاه
Unit 6- 255 Water Road-
Wembley-
London HAO 1JW
تلفن: 02089986212      
پخش مواد غذایی یکتا Yekta Catering Limited
B10&11 Hastingwood Trading Estate
Harbet Road
, Edmonton
N18 3HT
تلفن: 02030066500      
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد