نام كسب نشاني شماره تلفن

 

عکاسی        
عكاسي رضا كاظمي Lillie Road- London SW6 تلفن: 02073852272    
عكاسي   سازمان هنري 2000   تلفن: 02089581441    
عكاسي حميد   تلفن: 08001073661    
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

Copyright © 2006-2016 BAZARYAB بازاریاب1395-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به   بازاریاب می باشد.  © ایران راهنما  1376  -  1395   همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد