برگ سفارش آگهی

 

 

چگونگی رَسانِش آگهی

برای فرستادن مشخصات پیام و آگهی های بازرگانی

  •  برگ سفارش آگهی  را باز کنید
  • برگ سفارش را چاپ کنید
  • شناسه های آگهی خود را بنویسد
  • برگ سفارش آگهی را امضا کنید
  • برگ سفارش را به نشانی بفرستید
 

برگ سفارش آگهی

برگ سفارش درج آگهی در قالب "ورد"  

 
   

مقررات "بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما"
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  کاربران پایگاه "بازاریاب"، خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات ارائه شده و دریافتی، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاریاب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.  بازاریاب و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود نگاه میدارد.
 " هرگونه وبگاه" طراحی شده . نگاره، نماد، متن های ابتکاری آگهی - تبلیغاتی و دیگر کارهای هنری در مالکیت کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما، بازاریاب و londonmagnet.com  و Artistc Web and Graphic Design با قی خواهد ماند و هرگونه نسخه برداری و دگرگونی و تعدیل آنها مجاز نمی باشد.

Copyright 2006-2019 BAZARYAB بازاریاب   1398   1385  شمسی
 همه حقوق محفوظ و متعلق به   بازاریاب می باشد
 
 
ایران راهنما  1376  -  1392   همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد

 
براي ساخت وبگاه خود با تلفن   4898 7483  004420 و يا راینامه  "بازاریاب"  تماس حاصل فرمائيد.